Świadectwo Energetyczne

Dnia 28 kwietnia 2023 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i prawa budowlanego. W związku z tym każdy sprzedawany lub wynajmowany lokal czy budynek będzie musiał posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej (z wyjątkami podanymi w ustawie*).


Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia.

Ile ważny jest certyfikat energetyczny?

  • 10 lat od dnia jego sporządzenia
  • świadectwa przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone
  • traci ważność przed upływem terminu, o którym wyżej mowa, jeżeli w wyniku przeprowadzonych robót budowlano-instalacyjnych uległa zmianie charakterystyka energetyczna budynku lub jego części.

Dokumenty potrzebne do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej:

  • rzuty mieszkania i przekroje budynku;
  • opis przegród budowlanych, w tym wymiary stolarki;
  • usytuowanie budynku względem stron świata;
  • krótki opis systemu ogrzewania (informacja na temat źródła ciepła oraz rodzaj ogrzewania), opis cwu (źródło ciepła, czy jest cyrkulacja) oraz wentylacji (grawitacyjna czy mechaniczna).


Może to być np. projekt budowlany, książka obiektu budowlanego, sprawozdanie z kontroli systemu ogrzewania, deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, protokół z okresowej kontroli. Prosimy o kontakt z zarządcą w budynku (Wspólnota/Spółdzielnia) w celu uzyskania dokumentów potrzebnych do przygotowania świadectwa.


W biurze nieruchomości Chata wykonujemy świadectwa charakterystyki energetycznej dla naszych klientów.

Prosimy o kontakt z naszą specjalistką: Justyna Semczuk tel. 602 570 600*Obowiązki związane z posiadaniem świadectwa charakterystyki energetycznej nie dotyczą budynku:
1) podlegającego ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
2) używanego jako miejsce kultu i do działalności religijnej;
3) przemysłowego oraz gospodarczego niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;
4) mieszkalnego, przeznaczonego do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
5) wolnostojącego o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2;
6) gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2∙rok).